Search
อิฐมอก. คืออไร

อิฐแดง มอก. คืออะไร?

       อิฐแดง มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้วได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นอิฐแดงที่ได้รับอนุญาตเครื่องหมาย มอก. จึงเป็นอิฐที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน แข็งแกร่ง ทนทาน สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในคุณภาพ

 

ประเภทของอิฐ มอก. ที่ใช้ในการก่อฉาบ แบ่งออกได้ 2 ประเภท
          1. มอก. 77-2545 หรือ อิฐก่อสร้างสามัญ เช่น อิฐตันมอก.
          2. มอก. 153-2540 หรือ อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก เช่น อิฐแดง มอก. 4 ช่อง , อิฐแดง มอก. 2 รู และ อิฐแดง มอก. 3 รู

 

1. อิฐ มอก.77-2545 หรือ อิฐก่อสร้างสามัญ
          ลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตัน ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น งานก่อผนังหรือกำแพง และต้องมีการฉาบปูน ลักษณะภายนอกทั่วไปต้องแข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว หรือส่วนเสียหายอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการก่อฉาบ ต้องมีผิวร่อง ผิวรอยหวี หรือผิวหยาบ ในด้านที่ก่อฉาบ ขนาดของอิฐก่อสร้างสามัญแต่ละมิติ จะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด ตามตารางด้านด่าง ซึ่งการทดสอบต้องทำโดยการวัดด้วยเครื่องมือที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

 

อิฐแดงตัน มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม.

รูปภาพ : อิฐ มอก.77-2545 ที่มา : บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐแดง มอก. 77-2545
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ขนาดอิฐ (มิลลิเมตร) ความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)
40 ± 2
65 – 90 ± 3
140 – 190 ± 5

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สืบค้นวันที่ 05/01/2563

 

       และต้องมีการทดสอบคุณภาพของอิฐอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ประกอบไปด้วยการทดสอบการต้านแรงอัด และ การทดสอบการดูดกลืนน้ำ จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ ซึ่งผลต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

 

ค่าต้านแรงอัด และ การดูดกลืนน้ำของอิฐแดง มอก.77-2545
ตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด

ชั้นคุณภาพ ค่าต้านแรงอัดต่ำสุด MPa
เฉลี่ย 5 ก้อน
ค่าต้านแรงอัดต่ำสุดMPa
แต่ละก้อน
ค่าดูดกลืนน้ำสูงสุด %
เฉลี่ย 5 ก้อน
ค่าดูดกลืนน้ำสูงสุด %
แต่ละก้อน
21.0 MPa 17.0 MPa 17.0% 20.0%
17.0 MPa 15.0 MPa 22.0% 25.0%
10.0 MPa 9.0 MPa ไม่กำหนด ไม่กำหนด

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สืบค้นวันที่ 05/01/2563

 

2. อิฐ มอก.153-2540 หรือ อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก

          อิฐที่มีลักษณะเป็นก้อนวัสดุดินเผา ทำจากดินเหนียวปนทราย ดินทนไฟ หรือส่วนผสมของวัตถุเหล่านี้ มีรู หรือโพรง ใช้สำหรับก่อผนัง กำแพง ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักใด ๆ นอกจากน้ำหนักตัวเอง โดยแบ่งประเภทความคงทนถาวรออกเป็น 3 ชั้น คุณภาพ คือ

 

  1. ชั้นคุณภาพ ก เป็นอิฐที่มีความทนทานสูงอย่างสม่ำเสมอต่อการผุกร่อน เนื่องจากลม ฟ้า อากาศ
  2. ชั้นคุณภาพ ข เป็นอิฐที่มีความทนทานปานกลาง และไม่ค่อยสม่ำเสมอต่อการผุกร่อนเนื่องจากลม ฟ้า อากาศ
  3. ชั้นคุณภาพ ค เป็นอิฐสำหรับใช้ภายใน ไม่เหมาะกับการเผยผึ่งต่อลม ฟ้า อากาศ

         ขนาดของอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก จะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด ตามตารางด้านด่าง ซึ่งการทดสอบต้องทำโดยการวัดด้วยเครื่องมือที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

ตัวอย่างอิฐมอก153-2540 4 ช่อง
รูปภาพ : อิฐ มอก.153-2540 ประเภท 1 ที่มา : บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

 

ตัวอย่างอิฐมอก153-2540
รูป : อิฐ มอก. 153-2540 ประเภท 2 ที่มา : บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐแดง มอก. 153-2545
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ขนาดอิฐ (มิลลิเมตร) ความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
40 – 90 ± 2 ± 3
110 – 120 ± 3 ± 5
160 – 190 ± 4 ± 6
250 ± 6 ± 8

ประเภทที่ 1 คือ อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนักที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดน้อยที่สุด
 และ ประเภทที่ 2 คือ อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนักที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดมากกว่าประเภทที่ 1

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สืบค้นวันที่ 05/01/2563

          สีของอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนักจะเปลี่ยนแปรไปตามชนิดของดิน และอุณหภูมิที่เผา สีจึงไม่ใช่จุดบ่งชี้คุณภาพที่แน่นอนของอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพได้จากการวัดค่าการดูดกลืนน้ำ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ค่าการดูดกลืนน้ำของอิฐแดง มอก.153-2540

ตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด

ชั้นคุณภาพ ค่าดูดกลืนน้ำสูงสุด %
เฉลี่ย 5 ก้อน แต่ละก้อน
10 % 12 %
14 % 16 %
20 % 24 %

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สืบค้นวันที่ 05/01/2563

          นอกจากนี้ อิฐจากมอก.ทั้ง 2 ประเภท จะต้องมีเครื่องหมายฉลาก ที่บ่งบอกประเภท ชั้นคุณภาพ หรือ ชื่อโรงงาน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน อยู่ด้านข้างทุกด้านของตัวอิฐ อย่างน้อย 1 ก้อน จากในกอง ให้เห็นชัดเจน

 

 

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ที่ : tisi.go.th

Share this post