อิฐแดง2009

ITDANG2009

สร้างบ้านก่อผนังอิฐแดง ต้องเสียค่าแรง และค่าวัสดุเท่าไหร่?

สร้างบ้านก่อผนังอิฐแดง ต้องเสียค่าแรง และค่าวัสดุเท่าไหร่?

       เชื่อว่าปัจจัยหลักสำคัญที่สุดในการจะสร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้านแต่ละครั้ง คงไม่พ้นเรื่องของงบประมาณ ที่เป็นเสมือนตัวกำหนดรูปแบบของบ้าน โดยเฉพาะการใช้อิฐแดง วัสดุขนาดเล็กในการก่อผนัง ที่หลายคนอาจจะกังวลเรื่องของค่าแรง ในบทความนี้พี่อิฐเลยจะขอพูดถึง “ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563” เพื่อให้คุณได้คำนวณงบประมาณที่มี ให้พอดีกับบ้านที่คุณต้องการ

       ราคาทั้งหมดเป็นเพียงราคากลาง อิงข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่จะสามารถช่วยให้คุณคำนวณงบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับ

∎ ราคาวัสดุก่อ ฉาบผนังอิฐแดง
∎ ราคาค่าแรงงานก่อ ฉาบผนังอิฐแดง
∎ ตัวอย่างการคำนวณราคาวัสดุ และค่าแรงในการก่อ ฉาบผนังอิฐแดง

ราคาวัสดุก่อ ฉาบผนังอิฐแดง
วัสดุ หน่วย ราคา (บาท)
1. ทรายหยาบ ลบ.ม. 460
2. ทรายละเอียด ลบ.ม. 478
3. ปูนซีเมนต์ผสม ก่อฉาบ ทั่วไป 50 กก. / ถุง 152
4. ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก. / ถุง 113
5. ราคาอิฐแดงตัน ก้อน 1.27
6. ราคาอิฐโปร่ง ก้อน 1.48

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2563 กรมบัญชีกลาง
สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2563

ราคาค่าแรงก่อ ฉาบ ผนังอิฐแดง
วัสดุ หน่วย ราคา (บาท)
1. ผนังก่ออิฐแดงครึ่งแผ่น ตร.ม. 89
2. ผนังก่ออิฐแดงเต็มแผ่น ตร.ม. 167
3. ผนังก่ออิฐแดงกลวง ครึ่งแผ่น ตร.ม. 84
4. ผนังก่ออิฐแดงกลวง เต็มแผ่น ตร.ม. 153
5. ฉาบปูนเรียบ ผนังอิฐแดง ภายในอาคาร ตร.ม. 82
6. ฉาบปูนเรียบ ผนังอิฐแดง ภายนอกอาคาร ตร.ม. 90

ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2563 กรมบัญชีกลาง
สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2563

จำนวนวัสดุที่ใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร
วัสดุ หน่วย ราคา (บาท)
1. อิฐแดงตัน / อิฐแดงกลวง ก้อน 80 – 140
*ขึ้นอยู่กับขนาดที่เลือกใช้
2. ปูนซีเมนต์สำหรับก่อ กก. 16
3. ปูนซีเมนต์สำหรับฉาบ กก. 12
4. ทรายหยาบ ลบ.ม. 0.05
5. ทรายละเอียด ลบ.ม. 0.04

ข้อมูลอ้างอิงจาก SCG Experience
และ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ในงานก่อสร้างอาคาร กรมบัญชีกลาง
ดูราคาวัสดุ และค่าแรงงานอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก!

ตัวอย่าง พี่อิฐอยากสร้างบ้านที่มีพื้นที่ผนังอิฐแดง 100 ตารางเมตร โดยเลือกใช้อิฐแดงกลวงเป็นวัสดุในการก่อ และใช้ปูนก่อ ฉาบทั่วไป ต้องผสมทรายหยาบ และทรายละเอียด และก่อแบบครึ่งแผ่น พี่อิฐต้องใช้งบประมาณทั้งหมดโดยอิงจากข้อมูลในตาราง ดังนี้

อิฐแดงกลวง
ต้องใช้อิฐแดงทั้งหมด  = 130 x 100         = 13,000 ก้อน
อิฐแดงราคาก้อนละ 1.27 บาท                  = 13,000 x 1.48
ราคาของจำนวนอิฐแดงที่ต้องใช้ทั้งหมด   = 19,240 บาท

ทรายหยาบ
ต้องใช้ทรายหยาบทั้งหมด = 0.05 x 100   = 5 ลบ.ม.
ราคาของทรายหยาบที่ต้องใช้ทั้งหมด        = 460 x 5
= 2,300 บาท

ทรายละเอียด
ต้องใช้ทรายละเอียดทั้งหมด = 0.04 x 100 = 4 ลบ.ม.
ราคาของทรายละเอียดที่ต้องใช้ทั้งหมด      = 478 x 4
= 1,912 บาท

ปูนซีเมนต์สำหรับก่อ
ต้องใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อทั้งหมด            = 16 x 100
= 1,600 กก.
= 1,600 / 50
= 32 ถุง
ราคาของปูนก่อที่ต้องใช้ทั้งหมด               = 152 x 32
= 4,864 บาท

ปูนซีเมนต์สำหรับฉาบ
ต้องใช้ปูนซีเมนต์ในการฉาบทั้งหมด           = 12 x 100
= 1,200 กก.
= 1,200 / 50
= 24 ถุง
ราคาของปูนฉาบที่ต้องใช้ทั้งหมด               = 152 x 24
= 3,648 บาท
ราคาของปูนฉาบทั้ง 2 ด้าน = 3,648 x 2      = 7,296 บาท

ค่าแรงก่อผนัง
ราคาค่าแรงก่อผนังอิฐกลวงครึ่งแผ่น = 84 x 100 = 8,400 บาท

ค่าแรงฉาบผนัง
ราคาค่าแรงฉาบเรียบผนังภายใน = 82 x 100 = 8,200 บาท
ราคาค่าแรงฉาบเรียบผนังภายนอก = 90 x 100 = 9,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 61,212 บาท 

                    อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งใช้ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ย ยังไม่ได้หักลบพื้นที่ช่องเปิด และพื้นที่ติดตั้งประตู หน้าต่าง รวมถึงราคาของอิฐแดงแต่ละขนาด ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ และการคำนวณจำนวนของอิฐแดงที่ต้องใช้อย่างแม่นยำ พี่อิฐหวังว่า ข้อมูลในบทความนี้จะเป็นประโยชน์เที่คุณจะสามารถลองนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
ราคาอิฐแดง ปี 2563 (เฉพาะภาคกลาง)
จำนวนอิฐแดง กับพื้นที่ 1 ตารางเมตร
สูตรคำนวณการใช้อิฐแดงก่อผนังที่พี่ช่างควรรู้!

 

Share this post