Search
ข้อควรรู้ก่อนซื้ออิฐทนไฟ

ข้อควรรู้ก่อนซื้ออิฐทนไฟ

ชนิดของอิฐทนไฟ

     อิฐทนไฟ  แบ่งการทนไฟได้ตั้งแต่ 1,300 – 1,750 องศา อิฐทนไฟแต่ละตัวก็จะใช้ปูนทนไฟที่มีความทนไฟแตกต่างกันออกไปเช่นกัน  เราจำเป็นต้องใช้อิฐทนไฟและปูนทนไฟควบคู่กันทั้งสองตัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     ข้อห้าม อย่านำปูนธรรมดามาฉาบนะครับ มิฉะนั้นผนังของคุณเมื่อโดนความร้อนอาจจะถล่มลงมา ก่อให้เกิดความอันตรายได้ครับ!

ตารางชนิดอิฐทนไฟ
ตารางชนิดอิฐทนไฟ

รูปร่างของอิฐทนไฟ

รูปร่างของอิฐทนไฟ จะสังเกตุได้จากเบอร์ของอิฐ ดังตาราง 

รูปร่างอิฐทนไฟ
รูปร่าง อิฐทนไฟ

อิฐทนไฟทนความร้อน ตั้งแต่ 1,300-1,750 องศา

Share this post