Search

นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการใช้สินค้าและบริการของเรา ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าแก่ลูกค้า โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

 1.  ลูกค้าต้องปฏิเสธการรับสินค้าทันที เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า เช่น สินค้าผิดรุ่น ผิดขนาด ผิดสี หรือสินค้ามีการชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 2. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน (กรณีมีสินค้า) โดยนับจากวันที่ลูกค้าตรวจรับสินค้า และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งาน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งผลิต สินค้าสีผสม สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว และสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนใจของลูกค้า เนื่องจากไม่ถูกกับรสนิยม
สาเหตุการคืน สภาพสินค้า เอกสารประกอบ ระยะเวลาการคืนสินค้า
ไม่ถูกใช้งาน ใบเสนอราคา ใบเสร็จชำระเงิน
กรณีที่ 1 สินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น สินค้าผิดรุ่น ผิดขนาด ผิดสี หรือสินค้าชำรุดเสียหาย ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
กรณีที่ 2 สินค้าเสียหายจากการขนส่ง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
กรณีที่ 3 สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว สินค้าสีผสม ไม่รับคืนสินค้า
กรณีที่ 4 การเปลี่ยนใจของลูกค้า ไม่รับคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ที่ Line: @Itdang2009 หรือฝ่ายขายผู้ให้บริการได้โดยตรงตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน โดยต้องแนบหลักฐานประกอบการเปลี่ยน-คืนสินค้า 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ใบเสนอราคา
 2. ใบสั่งซื้อ(ถ้ามี)
 3. หลักฐานการชำระเงิน
 4. รูปถ่าย หรือวีดิโอ สินค้าที่มีปัญหา

นโยบายการคืนเงิน

หากมีเหตุผิดพลาดที่เกิดจากสินค้ามีการถูกเปลี่ยน-คืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  หรือมีการคืนเงินให้กับลูกค้า เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการชำระค่าสินค้า บริษัทฯ มีขั้นตอนดังจ่อไปนี้  

ขั้นตอนการคืนเงิน

 1. ติดต่อพนักงานขายของท่าน
 2. แจ้งความประสงค์อยากขอให้บริษัทฯ มีการคืนเงิน โดยระบุสาเหตุที่มีความจำเป็นต้องคืนเงิน
 3. แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขอเงินทุกครั้ง ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมระบุข้อความว่า ดำเนินการในนามของนิติบุคคลมาด้วย
 4. โปรดแนบเอกสาร ภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุถึงสาเหตุของการขอคืนเงิน (ถ้ามี) เช่น สลิปการโอนเงินในกรณีชำระเงินเกิน รูปถ่ายสินค้าในกรณี ที่เห็นว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
 5.  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่เคยธุรกรรมกับทางบริษัท หรือตามระบุไว้ในข้อ 1 เท่านั้น
 6. บริษัท ฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 5-7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารขอคืนเงิน
 7. แนบใบเสนอราคา เงื่อนไขการคืนเงินจะเป็นไปตามที่ระบุในใบเสนอราคา
**กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัท ฯ ขออนุญาตคิดค่าดำเนินการในอัตรา 20%-50% ของจำนวนเงินที่คืน แล้วแต่กรณี